vineri, 4 septembrie 2009

M U Z E U L C A S T E L U L C O R V I N E Ş T I L O R H U N E D O A R A


B I B L I O T H E C A A R C H A E O L O G I C A E T H I S T O R I CA
C O R V I N E N S I S 2


Vasile Romulus Ioan


I S T O R I A M E T A L U R G I E I F I E R U L U I
Î N Ţ I N U T U L H U N E D O A R E II. A N T I C H I T A T E A

H U N E D O A R A 2 0 0 0


Motto:

Adu-ţi aminte de zilele din vechime,
Socoteşte anii, generaţie după generaţie,
Întreabă pe tatăl tău, şi te va învăţa,
Pe bătrânii tăi, şi îţi vor spune.
(Deuteronomul 32, Cântarea lui Moise 7)


Prefaţă

Ştiinţa a încetat să mai fie numai preocuparea exclusivă a specialiştilor. Publicul se interesează tot mai des de anumite sectoare ale ştiinţei şi de implicaţiile acesteia în viaţa cotidiană.
Următoarele aspecte au devenit banale pentru ritmul de viaţă actual :
§ Ritmul de creştere a cuceririlor ştiinţifice ;
§ Impactul dezvoltării ştiinţei asupra societăţii omeneşti .
Nimeni astăzi nu mai poate deţine formula magică în ştiinţă. Totuşi, o orientare generală asupra unor domenii cât mai vaste devine din ce în ce mai necesară. Ritmul în care se învechesc noutăţile face ca un lucru descoperit astăzi mâine să fie istorie.
Temele de studiu şi cercetările ştiinţifice în multe domenii se rezolvă formând un colectiv multidisciplinar, cu un bagaj de cunoştinţe superior grupului canalizat pe cunoştinţe într-un singur domeniu. Privirea obiectivă a unor specialişti din domenii colaterale domeniului de studiu face posibilă în ziua de astăzi rezolvarea unor teme dificile, evitându–se subiectivismul specialistului într-un anumit domeniu. Istoria este terenul propice pentru intervenţia specialiştilor din diferite sfere de activitate, cu amendamentul de a nu denatura adevărul istoric.
Lucrarea doreşte să întărească cele spuse mai sus şi este bazată pe dorinţa autorului[1], doctor inginer în metalurgie, de a-şi preciza punctul de vedere în istoria metalurgiei fierului. În acest scop, au fost efectuate studii şi analize chimice pe piesele din inventarul săpăturilor arheologice din aria de interes[2], pentru a prezenta istoria sub o formă inginerească atât cât a fost posibil. Lucrarea nu doreşte să revoluţioneze istoria metalurgiei fierului, ci să condenseze amănunte legate de istoria fierului hunedorean. Cartea[3] se adresează în primul rând publicului larg, dornic de a cunoaşte abordarea unui domeniu tehnic din istoria omenirii.


Cuvânt înainte

Istoria este ştiinţa cea mai populară, mai solicitată , putem spune, şi de cea mai mare importanţă pentru destinul umanităţii.
Explicaţia o avem în faptul că atât obiectul lecturii de recreare, cât şi al lecturii de interes ştiinţific, sunt orientate spre factorul om, atât sub aspect individual, respectiv al erorilor, cât şi sub aspectul colectiv al structurilor şi formelor sociale.
Îndrăznind o privire generală asupra a tot ce s-a scris sub aspect ştiinţific sub denumirea de istorie sau istoriografie constatăm că preocupările şi realizările au stăruit asupra oamenilor de excepţie, cunoscuţi sub termenul de eroi, temelie a unor evenimente istorice.
Cu toate acestea se cuvine a recunoaşte că, începând cu sfârşitul secolul al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, istoria s-a orientat spre condiţiile şi factorii care au determinat modul şi stilul de viaţă al omului. În această orientare se încadrează şi prezenta lucrare, care reia filmul vieţii omului de la originile tehnologiilor de prelucrare a fierului şi până la sfârşitul antichităţii. Aflăm din această carte condiţiile primare ale procedeelor de obţinere a metalelor, cu dovezi şi certitudini legate de zona Hunedoarei.
Pe firul evoluţiei istorice, luăm cunoştinţă cu civilizaţiile: cretană, mesopotamiană, egipteană, ebraică, indiană, celtă, etruscă, persană, greacă, chineză, traco-daco-getă, germanică, japoneză şi africană veche. Parcurgând acest bilanţ istoric, ne convingem pe deplin că autorul, dr. ing. Ioan Romulus Vasile, preşedintele Fundaţiei Culturale Iancu de Hunedoara, este un istoric autentic şi complet al civilizaţiei universale, privită şi cercetată sub aspect metalurgic.
Valoarea cărţii constă atât în bogata documentare, cât şi în viziunea tehnică în care este prezentat întreg materialul documentar, atât din punct de vedere bibliografic cât şi din cel al analizelor chimice efectuate pe piese descoperite în săpăturile efectuate în zona Hunedoarei.


Hunedoara, 4 iunie 2000 Victor Isac


[1] Sursa de inspiratia şi metoda de abordare a fost preluată de la chimistul N.Chindler care a fost şi un pasionat istoric.
[2] Săpături efectuate de prof. T.Mariş în anii 80 şi arheologul C.Roman în anii 90.
[3]După prezenta lucrare autorul pregăteşte o lucrare despre metalurgia fierului de la feudalism şi până în prezent

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu